Kvkk / Clarification Text

Noyan Hukuk Bürosu/ Noyan Law Firm  müvekkillerinin,müvekkil adaylarının, işbirliği içinde bulunduğu ortaklarının, bünyesinde çalışanların ve iletişim içine olduğu üçüncü kişilerin her türlü genel ve özel nitelikli kişisel verilerini 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlemektedir ve işlemekte olduğu kişisel veriler bakımından Kanun uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatını haizdir.

Tarafımızla paylaşmış olduğunuz genel ve özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması, aktarılması ve imhasına ilişkin Kanun’un 10. Maddesi uyarınca aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek üzere sizleri bilgilendirmeyi amaçlıyoruz.

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebebi

Noyan Hukuk Bürosu, Avukatlık Kanunu gereğince sunduğu hukuki hizmet, danışmanlık faaliyetleri ve iş süreçleri kapsamında, kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi, sözleşmenin ifa edilmesi, hukuki hizmet ve danışmanlığın devamlılığı, hukuksal süreçlerin takibi ve hakkın tesisi amacıyla ve sizlere ihtiyaç duyduğunuz hizmeti sağlamak amacıyla yapacağı iş ve işlemlerde kişisel verilerinize ihtiyaç duymaktadır. Kişisel verileriniz, tarafımıza iletilen elektronik posta, telefon görüşmesi, fiziksel görüşmeler ve  KVKK ile yasal mevzuata uygun olarak çeşitli vasıtalar aracılığıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan çeşitli yöntemlerle toplanmakta ve işlenmektedir.

Tarafımıza iletmiş olduğunuz tüm genel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kanun’un 4. Maddesine uygun olarak hukuka, ahlaka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için; İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü  olarak ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir. Kişisel verileriniz; KVKK’ nın 5. Maddesinde hüküm altına alınan;

“Kanunlarda açıkça öngörülmesi”,

“Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”,

“Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”,

“Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” şartlarına bağlı olarak işlenmektedir.

İşbu şartların mevcut olmadığı hallerde, işin amacına uygun ve ölçülü olmakla; açık rızanız kapsamında işlenir.

Bununla birlikte yürütülecek hukuksak süreç içinde ihtiyaç duyulması halinde KVKK’ nın 6. Maddesi uyarınca özel nitelikli kişisel veri kapsamında sayılan ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerin işlenmesi, ancak tarafınızdan verilecek açık rıza ile mümkün olmaktadır. Özel nitelikli kişisel verilerin saklanmasına ilişkin Kanun’da öngörülen ve Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemler tarafımızca alınmaktadır.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Genel ve özel nitelikli tüm kişisel verileriniz Avukatlık Kanunu Madde 36 kapsamında sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde Noyan Hukuk Bürosu nezdinde çalışmakta olan avukat, stajyer avukat, diğer çalışanlar ve hukuki süreçte irtibat halinde bulunulması gereken üçüncü kişiler dışındaki kişilere aktarılmamakta, paylaşılmamaktadır.

Kişisel verileriniz yürütülmekte olan hukuki süreç kapsamında UYAP sistemine, sunulan hukuki hizmetin gerektirdiği ölçüde bankalara aktarılabilmektedir. Özel nitelikli kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin Kanun’da öngörülen özel tedbirlerin alınmasına ilişkin hükümler saklıdır.  Anayasa veya kanundan doğan yükümlülükler halinde, kamu kurumları, mahkemeler, idari kurum ve kuruluşlar tarafından talep edilmesi halinde, Kanun’un 8. Maddesine uygun olarak; yasal şartların bulunmaması durumunda ilgili kişinin açık rızası dâhilinde kişisel verinin işlenme amacıyla sınırlı ve bağlı olarak ilgili kurumlarla paylaşılabilir. 

Kişisel Verilerin Güvenliği ve Saklanması

Noyan Hukuk Bürosu, Kanun’un 12. Maddesi uyarınca kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Kişisel Verileriniz, vekalet ve iş ilişkisi sürdüğü sürece ve kişisel verilerin verilmesi amacı geçerli olduğu sürece Kanun’a uygun olarak ve Avukatlık Kanunu 39. Maddesi uyarınca vekâlet ilişkisinin sona ermesinden itibaren 3 (ÜÇ) yıl süre, çalışanlara ilişkin kişisel verileirn bulunduğu tüm defter ve kayıtlar 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca; kayıt ve belgelerini ilgili olduğu yılı takip eden yıl başından başlamak üzere 10 (ON) yıl süre ile saklanacaktır.

Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları ve Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları 

Kanun’un 11. Maddesi uyarınca aşağıda yer alan haklarınız ile ilgili tarafımıza başvurma hakkınız bulunmaktadır.

– Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

– Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

– Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

– Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

– Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

– Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

– İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

– Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin olarak yapacağınız başvurularınızı, başvuru formunu doldurarak yazılı ve ıslak imzalı olarak Kültür Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı No:140/1 Işık Apartmanı K:8/14 Alsancak Konak/İZMİR adresine konuya ilişkin ek bilgi ve belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya  info@sezainoyan.av.tr  adresine elektronik e-posta adresi üzerinden iletebilirsiniz.

Hukuk Büromuz taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) içinde sonuçlandıracaktır. Başvurunuzun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın tarafınıza tebliğini takiben otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunma hakkınız mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.